Avspärrning
Under skottning / röjning avspärras erfoderligt område av entreprenören.
Avspärrningen sker av entreprenören med dennes tillhandahållna avspärrningsutrustning. Fram till entreprenörens igångsättning av snöskottnings- och röjningsarbeten och därefter ombesörjer beställaren avspärrningar av riskområden.

Våra Avtal

Arbetskraft
Arbetet skall utföras av ett arbetslag bestående av minst två certifierade arbetare på taket och minst en arbetare på marken vars främsta uppgift på marken är att garantera säkerheten för tredje man.

Redskap
Entreprenören använder plastspadar vilka skonar tak. För borttagning av is används uretan / gummiklubbor syftande till att ej orsaka skada.